STADGAR FÖR ENÅNGERS BÅTSÄLLSKAP.
Fastställda vid årsmötet 2012-02-26.

1. KLUBBENS SYFTE
Klubbens syfte och ändamål.
a) Att förvalta och vårda samt underhålla klubbens bryggor och övriga tillgångar.
b) Att underhålla och utöva tillsyn över egen och arrenderad fastighet enligt avtal.
c) Att tillvarataga båtfolkets intressen i frågor rörande småbåtshamnar, uppläggnings- och allmän båtservice.
d) Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.
e) Att genom upplysningar och information verka för ökat sjövett och ökad sjösäkerhet.
f) Att genom olika arrangemang inom klubbens ram verka för medlemmarnas trevnad och berika sjösportlivet.
g) Klubben är en allmännyttig ideell förening.

2. MEDLEMSKAP
Medlemskap kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål.
a) Medlem inväljs av styrelsen efter muntlig eller skriftlig ansökan.
b) Genom beslut på årsmöte eller annat ordinarie möte kan medlem, efter förslag från
styrelsen, utses till hedersmedlem och bli befriad från avgift.
c) Medlem som icke efter påminnelse erlagt föreskriven avgift kan efter styrelsens prövning uteslutas ur klubben.
d) Medlem kan även av andra skäl uteslutas ur klubben om medlemmen motverkar klubbens ändamål och syften. Beslut därom skall fattas på årsmöte med minst 2/3 majoritet.
e) Vid fråga om uteslutning av medlem skall alltid sluten omröstning användas.
f) Sökes och vinnes inträde efter 1 oktober betalas årsavgiften först kommande år.
g) För familjemedlemmar, pensionärer och ungdom under 18 år kan lägre avgift uttagas. Avgiften fastställs av årsmötet.

3. BÅTPLATSER
a) Rätten att hyra båtplats är personlig och överlåtelse får ej ske på annat sätt än vad som anges här nedan.
b) Båtplats får överlåtas till maka/make, sambo eller barn utan att ytterligare insats behöver betalas. Det åligger båtplatsinnehavaren att informera styrelsen om överlåtelsen.
c) Vid försäljning av båt får köparen övertaga båtplatsen om båtplatsinnehavaren så önskar. Insatsen måste dock betalas av den nye innehavaren innan han/hon får disponera platsen.
d) Uppsägning av båtplats måste vara skriftlig och ske före 31 oktober. Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid uppdragning och sjösättning. Båtar och inventarier upplägges på ägarens risk. Båt skall vara försäkrad.
e) Båtplatsinnehavare måste informera styrelsen i den händelse platsen kommer att disponeras av annan båtägare.

4. BESLUTANDE ORGAN
Båtklubbens beslutande organ är:
- Årsmöte
- Annat ordinarie möte
- Extra möte
- Styrelse

5. MÖTESBESLUT
Mötesbeslut får under inga omständigheter ändras av styrelsen.

6. STYRELSENS UPPGIFTER
a) Det åligger styrelsen, utöver vad som annars sägs i dessa stadgar,
- att representera klubben
- att vara klubbens verkställande organ
- att förbereda inkomna ärenden och motioner till årsmötet
- att upprätta berättelser om klubbens verksamhet
- att föreslå inkomst- och utgiftsstat
- att förvalta klubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
- att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.
b) Klubbens firma tecknas av ordförande eller vice ordförande i förening med sekreteraren eller kassören. Kassören och ordföranden har rätt att var för sig teckna klubbens firma vid utkvittering av medel från klubbens bank- och postgirokonton.
c) För att styrelsen skall vara beslutför fordras att minst tre ledamöter är närvarande.
d) Styrelsen skall tillse att förbunden (HBF och MNSF) erhåller begärd information om styrelsens sammansättning, representanter etc.

7. MEDLEMSAVGIFTER
Medlem skall årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter senast 31 januari. Det åligger kassören att senast 31 december utsända inbetalningskort till medlemmarna.

8. MÖTEN
a) Årsmöte skall hållas före utgången av februari månad.
b) Kallelse med tid och plats skall vara utlyst minst 14 dagar före mötesdagen. Mötet skall annonseras på klubbens hemsida samt på anslagstavlan. Alternativt kan personlig kallelse ske.
c) Medlem äger vid årsmötet en röst. För att medlem skall kunna utnyttja sin röst krävs att han/hon är närvarande.
d) Följande ärenden skall förekomma på årsmötet:
- Val av ordförande för mötet
- Val av sekreterare för mötet
- Fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
- Val av två justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera årsmötets protokoll
- Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning
- Behandling av revisorernas berättelse
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
- Val av styrelse
- Val av revisorer
- Val av valberedning
- Övriga val
- Behandling av inkomst- och utgiftsstat
- Behandling av inkomna motioner samt förslag och framställningar
- Övriga ärenden
e) Ordinarie möte utöver årsmöte kan hållas senast september månad. Kallelse till ordinarie möte skall ske på samma sätt som anges under punkt 8b ovan.
f) Extra möte hålls när styrelsen finner så påkallat eller när 1/3 av medlemmarna gör framställan därom. Kallelse till extra möte skall ske på samma sätt som anges under punkt 8b ovan. Kallelsen skall innehålla motivering till att extra möte skall hållas. Alternativt skall anges vilka ärenden som skall behandlas.
g) Protokoll från årsmöte, ordinarie möte eller extra möte skall vara justerade senast tre veckor efter mötet.

9. STYRELSER OCH NÄMNDER
a) Styrelsen skall bestå av följande ordinarie ledamöter:
- Ordförande
- Vice ordförande
- Sekreterare
- Kassör
- Repr. för hamnkommitté
- Repr. för ungdomskommitté
- Repr. för evenemangskommitté
- Repr.för tävlingskommitté 
b) Inrättande av stående kommittéer skall beslutas av årsmöte som även utser ordförande för sådan kommitté. Stående kommittéer skall väljas för en tid av två år. Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen och upplöses efter genomförda uppdrag.
c) Valberedningen skall bestå av två ordinarie ledamöter valda av årsmötet för en mandattid av två år. En av ledamöterna skall utses som valberedningens ordförande och vara sammankallande. Kandidatlista skall var styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
d) Alla ärenden skall avgöras med enkel majoritet, såvida ej annat föreskrivs i dessa stadgar. Avgörande skall ske med öppen omröstning utom i de fall någon förordar sluten omröstning vid val. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

10. EKONOMI OCH REVISION
a) Klubbens verksamhets- och räkenskapsår sträcker sig från 1 januari till den 31 december.
b) Klubbens verksamhet skall granskas av två revisorer, vilka väljes för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. Årligen väljes en suppleant för en tid av ett år. Det åligger kassören att till revisorerna överlämna erforderliga handlingar senast 3 veckor före årsmötet. Revisionsberättelsen skall vara tillhanda senast två veckor före årsmötet.

11. STADGAR.
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av ett årsmöte och beslutet skall fattas av minst 2/3 majoritet.

12. KLUBBENS UPPLÖSNING.
a) För upplösning av klubben fordras beslut av två på varandra följande årsmöten och endast om minst 3/4 av rösterna bifaller detta.
b) Sedan upplösning beslutats avgör mötet på förslag av styrelsen hur det skall förfaras med medel och tillhörigheter.